ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Mishowe „Who’s who?”

Tutor – mistrz i doradca – jego rolą jest pomoc w kształtowaniu indywidualnego planu studiów i rozwijaniu naukowych zainteresowań studenta.

Kierownik MISH-S – prof. dr hab. Adam Grzeliński – przełożony studentów MISH-S, odpowiada za organizację studiów MISH-S, pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej MISH-S, zatwierdza programy studiów i podania studentów, przy czym wszystkie dokumenty należy przedstawiać osobiście.

Rada Programowa MISH-S – rozstrzyga o sprawach regulaminowych. W skład Rady wchodzą: kierownik MISH-S, prodziekani ds. studenckich wydziałów współtworzących MISH-S, przedstawiciele poszczególnych kierunków oraz przedstawiciele studentów.

Przedstawiciele kierunków dbają o zgodność reguł studiowania na MISH-S z zasadami obowiązującymi na poszczególnych kierunkach. Do nich można zgłaszać się w kwestii interpretacji minimów programowych, punktacji ECTS poszczególnych przedmiotów oraz wszelkich kwestii dotyczących specyfiki danego kierunku studiów.

Przedstawiciele studentów reprezentują społeczność studencką MISH-S w Radzie Programowej, przedstawiając pozostałym członkom rady bolączki codziennego dnia studentów, a także nowe pomysły mające usprawnić funkcjonowanie MISH-S.