ul. Fosa Staromiejska 1a
87-100 Toruń

Dziekanat:
+48 56 611 36 12
Sekretariat:
+48 56 611 36 66
mishus@umk.pl

Idea MISH-S

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne mają stanowić nową formę studiów, szczególnie atrakcyjną dla kandydatów z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w okresie powojennym w Polsce systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej.
Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. Dobrymi kandydatami na MISH-S są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, ale też takie, które nie chcą zbyt wcześnie dokonywać ostatecznego wyboru kierunku kształcenia. Wykształcenie współczesnego humanisty wymaga gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie pracować absolwentom. W nowych czasach, gdy ludzie kilkakrotnie zmieniają zawód w ciągu swego życia, gdy pracują niekoniecznie w tak zwanym „zawodzie wyuczonym”, szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie jest zasobem kulturowym, a nie obciążeniem. Równocześnie szerokie wykształcenie jest przydatne w nowoczesnych warunkach prowadzenia badań naukowych.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne są studiami dziennymi pierwszego stopnia. Ich studenci są równocześnie studentami wszystkich jednostek dydaktycznych, uczestniczących w Programie i mają prawo wybierać oferowane przez nie zajęcia.
Każdy student MISH-S wkrótce po przyjęciu wybiera opiekuna naukowego (tutora). Opiekun, w zakresie swoich obowiązków w ramach programu, podlega Kierownikowi MISH-S. Student musi wybrać sobie opiekuna na jeden rok. Po zasięgnięciu opinii Kierownika MISH-S oraz za zgodą dotychczasowego tutora może nastąpić zmiana tutora po upływie okresu krótszego niż jeden rok. W szczególnych przypadkach Rada Programowa może wyrazić zgodę na skierowanie studenta do pracownika, którego nie ma na liście opiekunów. Utworzenie układu student-opiekun zakłada zgodę obu stron.